REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.simplekombucha.pl, prowadzony jest przez. Renata Kapinos prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fitoferm Renata Kapinos, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7343383837, REGON 382849498.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fitoferm Renata Kapinos wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7343383837, REGON 382849498

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.simplekombucha.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto klienta – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Mochnaczka Niżna 42A, 33-380 Krynica Zdrój

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@fitoferm.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 797 099 060

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 77 1050 1722 1000 0090 8124 1862

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Mochnaczka Niżna 42A, 33-380 Krynica Zdrój


Koszt wysyłki w wysokości 20 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień z zagranicznym adresem dostawy koszt transportu określany jest indywidualnie.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności BLIK,

e. karta płatnicza,

f. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie składania zamówienia.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do trzech dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty. Wysyłka zamówień realizowana jest od poniedziałku do czwartku. Dostawa realizowana jest od wtorku do piątku.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia w dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient nie może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny (art. 38. ust. 4 prawa konsumenta), ponieważ przedmiotem sprzedaży jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu i mający krótki termin przydatności do spożycia.

 2. Klient zamawiając produkt w sklepie i dokonując za niego opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

§ 9 Zmiany, anulowanie Zamówienia, reklamacja

 

1. Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

a. terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się,

b. adresu dostawy pod warunkiem, że Zamówienie nie zostało wysłane.

2. Klient ma prawo do anulowania Zamówienia pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie została rozpoczęta.

3. Po rozpoczęciu realizacji Zamówienia Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za zamówienie w przypadku jego anulowania.

4. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia. Klient jest uprawiony do złożenia reklamacji w terminie do 7 dni od dnia w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną na adres: biuro@fitoferm.pl.

5. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny powód reklamacji. Należy dołączyć do niej dowód zakupu i zdjęcie reklamowanego produktu.

6. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Fitoferm Rentata Kapinos poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Fitoferm Renata Kapinos poinformuje Klienta o braku przesłanek dla jej pozytywnego rozpatrzenia.

§ 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11 Odpowiedzialność

 

1. Fitoferm Renata Kapinos nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych do formularza przy składaniu zamówienia lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację zamówień przez sklep.

2. Fitoferm Renata Kapinos zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

3. Fitoferm Renata Kapinos nie ponosi odpowiedzialności za wpływ produktów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania.

4. Fitoferm Renata Kapinos nie ponosi odpowiedzialności za negatywną reakcję organizmu Klienta lub niekorzystne samopoczucie po spożyciu kupionych produktów.

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.SIMPLEKOMBUCHA.PL

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego firmy Fitoferm Renata Kapinos.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fitoferm Renata Kapinos z siedzibą w Mochanczce Niżnej 42A NIP: 734-338-38-37 REGON: 382849498

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych Użytkowników możliwy jest pod adresem: biuro@fitoferm.pl 

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5. Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników:

-imię i nazwisko,
-adres poczty elektronicznej (e-mail),
-adres zamieszkania,
-adres do doręczeń (dostawy),
-numer telefonu,
-numer identyfikacji podatkowej (NIP).

6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do żądania ich usunięcia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej: biuro@fitoferm.pl.

13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę Fitoferm Renata Kapinos. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” SERWISU WWW.SIMPLEKOMBUCHA.PL

 

1. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

2. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

• Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Twój koszyk

0

Brak produktów w koszyku.